Reklamační řád

Tento reklamační řád slouží pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady a ze záruky mezi firmou BRAHA plasty, s.r.o. a kupujícím. Dále tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek.

I. Práva a povinnosti

1. Firma BRAHA plasty, s.r.o. odpovídá za množství a kvalitu zboží, které si kupující objednal.

2. Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky uplatňuje kupující reklamací.

3. Reklamaci je nutno učinit neprodleně po jejím zjištění, pokud není dále stanoveno jinak.

4. Reklamace se provádí písemně, faxem nebo na e-mail.

II. Vady a nekompletnost

1. Vadami je viditelné poškození výrobku a jeho součástí (prokazatelně nezpůsobené přepravou), které neumožňují jeho sestavení (podle návodu), nebo užívání - provedení reklamace je ve lhůtě do 7 dnů od doručení zásilky.

2. Nekompletnost výrobku znamená, že dodávka neobsahuje samotný výrobek, nebo jeho části potřebné k jeho sestavení a užívání - provedení reklamace je ve lhůtě do 7 dnů od doručení zásilky.

3. Mezi vady a nekompletnost nelze zahrnout poškození obalu při přepravě. V případě doručení takové zásilky kupujícímu je tento oprávněn odmítnout převzetí, jinak přebírá odpovědnost za její obsah.

4. Nepřevzatou zásilku z důvodu poškození obalu (i obsahu) při přepravě vrací přepravce prodávajícímu. Neprodleně po vrácení zásilky je prodávající povinen zaslat kupujícímu nové plnění nebo opravu.

III. Společná ustanovení

1. Předpokladem vyřízení reklamace je její uznání firmou BRAHA plasty, s.r.o. Poskytnutí nového plnění je také jejím uznáním.

2. Firma BRAHA plasty, s.r.o. neuzná reklamaci, která nebyla provedena ve stanovené lhůtě, nebo se týká vady, která nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

3. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese prodávající.

4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2008. Novější znění reklamačního řádu ruší reklamační řád vydaný dříve. Právní vztahy se posuzují vždy podle ustanovení reklamačního řádu platných v době vzniku právního vztahu.

V Hejtmánkovicíh 1.9.2008
Jiří Braha
jednatel firmy